എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എം എൽ എ നിർദേശിച്ച ഗ്രാമ വണ്ടി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്.

പെരുമ്പാവൂർ: എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എം എൽ എ നിർദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് KSRTC ഗ്രാമ വണ്ടി എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു.

പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെയും, ഉൾഗ്രാമങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗ്രാമ വണ്ടി എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സഹിച്ച് KSRTC വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സർവ്വീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ബസ്സ് സർവ്വീസുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ KSRTCയുടെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗ്രാമവണ്ടി’ എന്ന ആശയം സഫലീകരിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണകൂടി അനിവാര്യമാണ്. പെരുമ്പാവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രാമവണ്ടികൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിലാണ് സർവ്വീസ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രസ്തുത റൂട്ടിന്റെ ദൈർഘ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവരങ്ങൾ സഹിതം KSRTC പെരുമ്പാവൂർ ഓഫീസുമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഉടനെ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.