പരാതി പരിഹാരം

കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആന്‍ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാര്‍ഡേര്‍ഡ്സ് (തര്‍ക്ക പരിഹാരം) പ്രകാരം കുറുപ്പംപടി ന്യൂസ് (www.kuruppampadynews.com) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത/ പരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാം. സംപ്രേഷണ/ പബ്ലിഷിംഗ് തീയതി മുതല്‍ ഏഴു ദിവസത്തിനകം കുറുപ്പംപടി ന്യൂസ് ഇതിനു വേണ്ടി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ക്കാണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്. പരാതികള്‍ അയക്കേണ്ട വിലാസം:-

ശ്രീ. ജോൺസൻ കുര്യാക്കോസ്
കുറുപ്പംപടി ന്യൂസ്
Phone: +91 96561 08015,
Email : news@kuruppampadynews.com

പരാതികള്‍ അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആന്‍ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ് റെഗുലേഷന്‍സ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങl പരാതിക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.

Complaint resolution

According to the Code of Ethics and Broadcasting Standards (Dispute Resolution)


Complaints about news / events published by Kuruppampady News (www.kuruppampadynews.com) can be submitted to those concerned. The complaint should be lodged with the person authorized by Kuruppampady News within seven days from the date of transmission. Address to which complaints should be sent.

Mr. Johnson Kuriakose
Kuruppampady News
Phone: +91 96561 08015,
Email : news@kuruppampadynews.com

Before sending complaints, It is advisable for complainants to check the details of the Code of Ethics and Broadcasting Statements and News Broadcasting Standards and Regulations.